Prilagojeni program z NIS

Prilagojeni program z NIS

Pouk izvajamo na OSNOVNOŠOLSKI RAVNI po predmetniku devetletne osnovne šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom.
Pouk načrtujemo, izvajamo in vrednotimo po načelih izkustvenih pristopov, ob maksimalnem upoštevanju principov individualizacije vzgojno izobraževalnega dela. Za vsakega učenca strokovna skupina izdela individualiziran VIZ program, katerega osnova je dobra diagnostika in skupno načrtovanje vseh učiteljev, ki delajo z učencem. V strokovni skupini za pripravo individualiziranega programa dela sodelujejo tudi starši oziroma rejniki, po potrebi pa še zunanji sodelavci.

Program dela

PREDSTAVITEV PROGRAMA DELA

Predmetnik 9-letne OŠ s prilagojenim programom

z nižjim izobrazbenim standardom (PPNIS)

OBVEZNI PROGRAM

  1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.
Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 4 4
Tuj jezik             2 2 2
Likovna umetnost 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Glasbena umetnost 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4
Tehnika in tehnologija         2 3 4 4 4
Gospodinjstvo         2 2 2 2 2
Naravoslovje       3 2 2 2 4 3
Spoznavanje okolja 3 3 3            
Družboslovje       2,5 2,5 2,5 4 2 3
Šport 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Predmet 1- izbirni             1 1 1
Oddelčna skupnost 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1
Število predmetov 7 7 7 8 10 10 11 11 11
Število ur na teden 19,5 20,5 21,5 23 24 25 29,5 30 30
Število tednov 35 35 35 35 35 35 35 34 33

 

SPECIALNO-PEDAGOŠKA DEJAVNOST

  1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.
Rač. opismenjevanje       1 1 1      
Socialno učenje 1 1 1 1 1 1      
Skupaj 1 1 1 2 2 2      

 RAZŠIRJENI PROGRAM

  1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.
Dopolnilni/dodatni pouk     2 2 2 2 2 2 2 2 2
Interesne dejavnosti 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 DNEVI DEJAVNOSTI – število dni dejavnosti za posamezen razred

  1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 2 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 10 10
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Skupaj 15 15 15 15 15 15 15 20 20

 IZBIRNI PREDMETI

Poleg obveznih predmetov mora šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk izbirnih predmetov iz družboslovno humanističnega in naravoslovno tehničnega sklopa.

IZBIRNI PREDMET V PPNIS
Šport za sprostitev
Obdelava gradiv: les, umetne snovi, kovina
Likovni snovanje
Računalništvo: urejanje besedil 
Plesne dejavnosti

FLEKSIBILNA DIFERENCIACIJA

V vseh treh vzgojno izobraževalnih obdobjih poteka pouk diferencirano in individualizirano glede na učenčeve zmožnosti (notranja diferenciacija in individualizacija). Za vsakega učenca strokovna skupina izdela individualizirani vzgojno izobraževalni program.

NACIONALNI PREIZKUS ZNANJA

Ob koncu obdobij se znanje učencev preverja z nacionalnimi preizkusi znanj. Preverjanje je prostovoljno. Ob koncu tretjega obdobja se preveri znanje iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga vsako leto znova določi minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Na koncu drugega obdobja se preveri znanje iz slovenščine in matematike.

DELOVANJE ŠOLSKE KNJIŽNICE

Knjižnica OŠ Roje je prijeten prostor, kjer učenci pobegnejo v svoj svet domišljije. Lahko so nepremagljivi junaki in neustrašne princese ali pa se samo pogovarjajo in tkejo trdna prijateljstva in zaupanje. Na voljo je pestra ponudba leposlovja za otroke in mladino, strokovnega gradiva, slikanic, revij, CD-jev in DVD-jev. V času pouka so učenci v knjižnico povabljeni v okviru knjižnično informacijskih znanj, kjer širijo svojo informacijsko pismenost. Pogosto pa je knjižnica obiskana tudi zaradi bralne značke, ki predstavlja našim otrokom stalno sopotnico na poti šolanja. Izposoja gradiva bo potekala po urniku izposoje.

 UČBENIŠKI SKLAD

Učbeniški sklad OŠ Roje že vrsto let omogoča učencem brezplačno izposojo učbenikov za delo pri pouku in samostojnem učenju. Ne  vsebuje pa delovnih zvezkov in zvezkov namenjenih pisnim izdelkom otrok.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (dalje MIZŠ), bo tudi v šolskem letu 2019/2020 krilo stroške izposojevalnine in tako zagotovilo brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniških skladov za učenke in učence v vseh razredih osnovne šole.

V želji zagotoviti primerno učno gradivo v vseh razredih osnovne šole na Zavodu RS za šolstvo in šport ter MIZŠ nadaljujejo s pripravo učnih gradiv za programe z nižjim izobrazbenim standardom. Tako prihajajo novi učbeniki, ki učencem olajšajo učenje in razumevanje učne snovi. Vodja učbeniškega sklada je Anka K. Dermastija.

 Navodila za izposojo učbenikov:

 • učenci učbenike dobijo prvi teden v septembru 2019,
 • med šolskim letom učbenike uporabljajo in zanje skrbijo,
 • ob izteku šolskega leta učenci učbenike nepoškodovane vrnejo šoli,
 • v primeru, da je učbenik uničen ali pa ga učenec ne vrne, bo poravnal znesek določen po Pravilniku o učbeniških skladih,

RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE

Potekalo bo v okviru posameznih predmetnih področij, in sicer od prvega do devetega razreda. Pouk imajo učenci v računalniški učilnici. Učitelji bodo vodili učence do spoznavanja skritih možnosti računalnikov, posebno v okviru izbirnih vsebin računalništva in pri interesni dejavnosti računalništvo. Računalnikar – organizator  informacijskih dejavnosti v šoli je v deležu 0,30 delovnega mesta in skrbi za nemoteno delovanje računalnikov in omrežja ter namestitev in zaščito programov.

Šolski zvonec

 

 

Razpored zvonjenja v PPNIS  
1. URA 8.00 – 8.45
2. URA 8.50 – 9.35
3. URA 10.00 – 10.45
4. URA 10.50 – 11.35
5. URA 11.40 – 12.25
6. URA 12.30 – 13.15

Podaljšano bivanje in varstvo vozačev

PODALJŠANO BIVANJE  IN  JUTRANJE VARSTVO VOZAČEV

Podaljšano bivanje organiziramo za učence od prvega do devetega razreda in za učence v posebnem programu.

Za vključitev so potrebne predhodne pisne prijave. Podaljšano bivanje traja od ponedeljka do petka od 11.40 do 16.30. V času podaljšanega bivanja se učenci učijo, opravljajo domače naloge in druge obveznosti in sodelujejo pri kulturnih, športnih, umetniških in drugih dejavnostih.  Podaljšano bivanje vsebuje naslednje elemente: kosilo, samostojno učenje, sprostitvene dejavnosti in ustvarjalni preživljanje prostega časa.

Zaradi varnosti otrok in odgovornosti šole lahko vodja podaljšanega bivanja učencu dovoli predčasen odhod iz šole le s pisnim dovoljenjem staršev, ki ga otrok napisanega prinese v šolo na dan predvidenega predčasnega odhoda. Samostojno se iz šole lahko odpravijo le otroci, ki obiskujejo program NIS in imajo podpisano soglasje staršev. Vzorec pisnega dovoljenja za predčasni izhod iz podaljšanega bivanja lahko dobite pri razredničarko ali na tej povezavi.

Varstvo vozačev zjutraj izvajajo pedagoški delavci.

V času od 13.15 do 13.45 so v popoldanskem varstvu vozačev tudi učenci, ki čakajo na odhod šolskega avtobusa (Arriva d. o. o.).

Spričo velikega števila učencev izvajamo tudi varstvo vozačev popoldne, ko učenci čakajo na odhod šolskega avtobusa (Arriva Kam Bus d.o.o.).

Preverjanje in ocenjevanje, NPZ

PREVERJANJE, OCENJEVANJE  IN NAPREDOVANJE UČENCA

V DEVETLETNI OSNOVNI ŠOLI

 1. Preverjanje znanja:

S preverjanjem znanja se zbirajo informacije o tem, kako učenec razume posredovane učne vsebine in ni namenjeno ocenjevanju znanja. Znanje se preverja pred, med in ob koncu obravnave novih vsebin.

 1. Ocenjevanje znanja:

Ocenjevanje znanja je ugotavljanje in vrednotenje, v kolikšni meri učenec dosega cilje oz. standarde znanja in se opravi po preverjanju znanja.

Ocenjujejo se učenčevi ustni odgovori ter pisni, likovni, tehnični, praktični in drugi izdelki, projektno delo, nastopi učencev in druge dejavnosti.

Ocenjevanje opravi  učitelj, ki predmet poučuje. Učitelj ocenjuje tako, da upošteva različnost med učenci, spoštuje njihovo osebnostno celovitost, nivo znanja (prepoznavanje-naštevanje, razumevanje, analiza, sinteza-uporaba znanj, vrednotenje). Učitelj znanje ocenjuje sproti, skozi celo ocenjevalno obdobje. V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju se znanje učencev ocenjuje z opisnimi ocenami, v drugem in tretjem pa s številčnimi ocenami. Na koncu šolskega leta je ocena sestavljena iz ocen obeh ocenjevalnih obdobij, upoštevaje tudi prizadevanje učenca, sodelovanje pri interesnih dejavnostih, njegov odnos do obveznosti v šoli in  prizadevanje pri učenju.

 1. Napredovanje:
 • Učenec 3., 4., 5. in 6. razreda lahko na podlagi pisnega obrazloženega predloga razrednika ponavlja razred brez soglasja staršev.

Če starši menijo, da je bil učenec ob koncu leta nepravilno ocenjen, lahko v treh dneh po prejemu spričevala pri ravnatelju vložijo obrazložen ugovor. Ravnatelj v treh dneh imenuje komisijo, ki o oceni odloča dokončno.

 1. Obveščanje staršev o uspehu učenca
 • šola ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja starše pisno obvesti o pridobljenih učenčevih ocenah
 • ob zaključku pouka v šolskem letu dobijo učenci spričevala z zaključnimi ocenami. V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju izda šola spričevalo z opisnimi ocenami, v drugem in tretjem pa s številčnimi ocenami.

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ)

Ob koncu obdobij se znanje učencev preverja z nacionalnimi preizkusi znanj. Preverjanje je prostovoljno. Ob koncu tretjega obdobja se preveri znanje iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga vsako leto znova določi minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Na koncu drugega obdobja se preveri znanje iz slovenščine in matematike.

V šolskem letu 2021/22 so načrtovani naslednji datumi:

4. 5. 2023- NPZ slovenščina za učence 6. in 9. razreda

8. 5. 2023- NPZ matematika za učence 6. in 9. razreda

10. 5. 2023- NPZ tretji predmet za učence 9. razreda

 

Kam pa potem?

Učenec z uspešno zaključenim 9. razredom OŠ Roje zaključi šolanje po prilagojenem programu izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom. Kam pa potem? Verjamemo, da večina naših učencev želi šolanje nadaljevati. Zato smo za vas pripravili možnosti nadaljnjega šolanja, ki ga ponujajo šole v naši okolici.

Več o tem

HITRE POVEZAVE

Prehrana

Prehrana

Zaposleni

Prevoz

Najem prostorov

Urniki

e-učbeniki

Publikacija

Koledar

Šolska svetovalna in strokovna služba

Spletne učilnice

Uporabni obrazci

ŠOLSKI KOLEDAR

Prvi šolski dan se začne 1. septembra, šolsko leto pa se zaključi 31. avgusta.

Vzgojno izobraževalno delo po obveznem predmetniku osnovna šola izvaja v dveh ocenjevalnih obdobjih:

 1. 31. januarja je zaključek 1. ocenjevalnega obdobja,
 2. 24. junija je zaključek drugega ocenjevalnega obdobja, razen za učence devetega razreda, za katere traja ocenjevalno obdobje do 15. junija.

Učenci opravljajo razredne, predmetne in popravne izpite v desetih delovnih dneh po zaključku pouka in v desetih dneh pred začetkom novega šolskega leta.

PRAZNIKI, POČITNICE, PROSTI DNEVI TER DRUGI POMEMBNI DATUMI V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

Datum

 

Aktivnosti

1. september

pouk

začetek pouka

 30. okt. – 3. nov.

počitnice

jesenske počitnice

31. oktober

praznik

dan reformacije

1. november

praznik

dan spomina na mrtve

17. november

pouk

tradicionalni slovenski zajtrk

22. december

pouk

pouk in proslava pred dnevom samostojnosti in  enotnosti

25. december

praznik

božič

26. december

praznik

dan samostojnosti in enotnosti

25. dec. – 2. jan.

počitnice

novoletne počitnice

1.    in  2.  januar

praznik

novo leto

31. januar

pouk

zaključek I. ocenjevalnega obdobja

8. februar

praznik

Prešernov dan, slovenski kulturni praznik

19. – 23. februar

počitnice

zimske počitnice

16. in 17. februar

pouk

informativna dneva za vpis v srednje šole

1. april

praznik

velikonočni ponedeljek

27. april

praznik

dan upora proti okupatorju

29. apr. – 2. maj

počitnice

prvomajske počitnice

1. in 2. maj

praznik

praznik dela

3. maj

počitnice

pouka prost dan

14. junij

pouk

zaključek pouka za 9. razred, razdelitev spričeval in obvestil

24. junij

pouk

pouk in proslava pred dnevom državnosti, zaključek pouka za 1. – 8. razrede, razdelitev spričeval in obvestil

25. junij

praznik

dan državnosti

26. junij – 31. avgust

počitnice

poletne počitnice

 

Dostopnost