Prilagojen program za predšolske otroke pri OŠ Roje

UVODNA MISEL

SPOŠTOVANI,

pred vami je publikacija, ki prinaša informacije o življenju in delu vrtca pri OŠ Roje v vrtčevskem letu 2023/2024.

Poleti smo imeli čas za sprostitev, nabiranje novih moči in idej, novo vrtčevsko leto pa začenjamo z zanosom, polni načrtov in upanja.

Resnično se veselimo ponovnega druženja, doživetij in popotovanj skozi igro, otroškega smeha in razigranosti, majhnih in velikih zmag naših najmlajših ter plodnega in toplega sodelovanja z vami, dragi starši.

V našem vrtcu ustvarjamo prijazno in sprejemajoče okolje, v katerem se otrok počuti varnega in sprejetega. Z nežnim pristopom in razumevanjem ter upoštevanjem otrokovih razvojnih in individualnih potreb, skušamo zagotoviti otrokovo dobro počutje v vrtcu in ob tem tudi optimalen razvoj njegovih sposobnosti.

Vsi skupaj vas že nestrpno pričakujemo!

Nina Sever,

univ. dipl. spec. in reh. ped

 

Kontaktni podatki

ODDELEK PRILAGOJENEGA PROGRAMA ZA PREDŠOLSKE OTROKE PRI OŠ ROJE

 Kettejeva 15, Domžale 

tel.: 01 7225 260 

http://www.roje.si

 

Organiziranost vrtca

Prilagojen program za predšolske otroke pri OŠ Roje izvaja v okviru javne službe dnevni program, ki traja od 6 do 9 ur. Prilagojen program za predšolske otroke pri OŠ Roje obsega en oddelek drugega starostnega obdobja. Ustanovitelji so občine Domžale, Lukovica, Moravče, Trzin in Mengeš.

Odprtost vrtca

 • Varstvo je možno od 6.30 do 15.30.
 • Program vrtca (po Kurikulumu) pod vodstvom profesorja defektologije poteka od 7. 00 do 13.00.
 • Program se odvija vse leto od 1. 9. do 31. 8., vsak delovnik od ponedeljka do petka. V času poletnih šolskih počitnic se izvaja program varstva. Vrtec bo v tem času zaprt od 7. do 9. 8. 2024 zaradi investicijskega vzdrževanja, generalnega čiščenja, razkuževanja vseh prostorov, igrač in pohištva ter beljenja prostorov. V kolikor starši nikakor ne zmorete poskrbeti za varstvo, bomo vašim otrokom omogočili varstvo.

Razvojni oddelek se nahaja v prostorih OŠ Roje. Svetovalno službo in fizioterapevtki si delimo z učenci, vključenimi v šolski program in oddelke posebnega programa vzgoje in izobraževanja. Tehnična dela so povezana s šolo. V šolskih prostorih uporabljamo tudi telovadnico, knjižnico, gospodinjsko učilnico, prostor z bazenčkom z žogicami, atrij in igrišče.

DELAVCI, ki skrbijo za ustrezno kvaliteto življenja otrok v vrtcu

 • ravnateljica: mag. Andreja Škrlj
 • vzgojiteljica: Nina Sever, univ. dip. spec. in reh.ped.
 • pomočnica vzgojiteljice: Mateja Urankar Kočar, vzgojiteljica predšolskih otrok
 • svetovalna delavka: Manja Mesar Bogovič, univ. dipl. psih., spec.
 • logoped: Špela Kastelic, mag. logopedije in surdopedagog
 • fizioterapevtki: Barbara Dobravec, dipl.fizioterapevt, RNO terapevt in Kristina Kralj, dipl.fizioterapevt, RNO terapevt
 • knjižničarka: Maja Vode

Tehnični delavci vrtca:

 • tajnica:Brigita Senožetnik Slapnik, Veronika Bergant
 • organizatorka prehrane: Meta Košir,
 • perica in kuharica: Urša Jezernik
 • hišnik in voznik: Tomaž Žargi in Jože Krt
 • snažilki: Klavdija Hribar in Milica Dečman

Vpis in izpis otroka

 • V vrtec sprejemamo otroke od končanega porodniškega dopusta staršev do vstopa otroka v osnovno šolo ali oddelek posebnega programa vzgoje in izobraževanja. Prilagojen program za predšolske otroke pri OŠ Roje se lahko vpišejo le otroci z zapisnikom timskega sestanka Razvojne ambulante s centrom za zgodnjo obravnavo.
 • Vpis otroka v prilagojen program za predšolske otroke ureja Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7681
 • Predpisi občine Domžale:
 • Ob vpisu starši in vrtec podpišejo Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in Prilagojen program za predšolske otroke pri OŠ Roje .
 • Za dodatne informacije v zvezi z vpisom smo dosegljivi na telefonski številki: 01/7225 260 ali po mailu os.roje@guest.arnes.si
 • Otroka se lahko izpiše s pisno izjavo na posebnem obrazcu, ki se ga dobi pri svetovalni službi. Oddati jo je potrebno vsaj 30 dni pred želenim datumom izpisa. Otroka se lahko izpiše z zadnjim dnem v mesecu.

Cilji in načela predšolske vzgoje

Splošni cilji predšolske vzgoje v vrtcu (4. člen Zakona o vrtcih):

 • razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
 • razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,
 • razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,
 • negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja,
 • spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja,
 • spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,
 • posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,
 • spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja in
 • razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.

Načela predšolske vzgoje (Kurikulum za vrtce)

Za uspešno uresničevanje ciljev mora predšolska vzgoja potekati po sledečih načelih:

 • odprtost kurikuluma, avtonomnost in strokovnost,
 • uravnoteženost med kurikulumom in otrokovimi razvojnimi značilnostmi,
 • demokratičnost in pluralnost (različni pristopi, modeli in oblike dela),
 • razvojno- procesni pristop,
 • aktivno učenje in zagotavljanje različnih možnosti izražanja.

Za vzgojo predšolskih otrok s posebnimi potrebami so poleg vseh načel, navedenih v Kurikulumu za vrtce pomembna še:

 • načelo pravočasne usmeritve v ustrezen program,
 • načelo interdisciplinarnosti,
 • načelo integracije/inkluzije,
 • načelo individualizacije,
 • načelo celovitosti,
 • načelo kontinuiranosti programov.

Program dela

Temeljna naloga vrtca je ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti ter pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok.

Prilagojen program za predšolske otroke pri OŠ Roje obsega en kombiniran oddelek, v katerega je lahko vključenih 6 otrok s posebnimi potrebami.

Prilagojen program za predšolske otroke pri OŠ Roje izvaja v okviru javne službe dnevni program, ki traja od 6 do 9 ur. Življenje v vrtcu je organizirano na podlagi nacionalnega dokumenta KURIKULUMA ZA VRTCE, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje in je strokovna podlaga za delo. Zajema vzgojo, varstvo in prehrano otrok.

Pri vsakodnevnem delu spodbujamo otrokov razvoj z upoštevanjem individualnih lastnosti posameznega otroka.

V okviru izvedbenega Kurikuluma v našem vrtcu ponujamo in v delo vključujemo naslednje dodatne programe:

Dodatni (obogatitveni) programi

Obogatitveni programi se delno izvajajo z osnovnim programom in so jih deležni vsi otroci v skupini: sproščanje v bazenčku z žogicami, vključenost v šolsko knjižnico, izleti, pohodi, praznovanja, kulturne prireditve, hipoterapija, Mladi športnik…

Nekateri dodatni programi so organizirani za manjše skupine otrok. Izvajajo jih pedagoški delavci vrtca in šole, a jih je potrebno dodatno plačati (prispevek je minimalen). O njih se starši odločajo in vpisujejo svoje otroke na uvodnih roditeljskih sestankih oziroma med letom.

V našem vrtcu letos organiziramo naslednje dodatne programe:

Nadstandardni program: hipoterapija

V tem vrtčevskem letu se bomo ponovno vključili v posebno terapijo s konji- »Hipoterapijo«, ki jo izvajajo nevrofizioterapevti v CIRIUS Kamnik. Terapija je prilagojena otrokom s posebnimi  potrebami.

 

Projekt: Mladi športnik

V okviru projekta bomo spodbujali razvoj osnovnih motoričnih spretnosti pri otrocih, oblikovali pozitiven odnos do gibanja, otroci bodo spoznavali svoje telo in njegove zmogljivosti, vsakemu posamezniku pa bo omogočeno doživljanje uspeha in zadovoljstva, ne glede na njegove posebnosti in primanjkljaje.

 

Interni projekt: skupina za samopomoč staršev otrok s posebnimi potrebami

Vzgojiteljica Nina Sever in svetovalna delavka Manja Mesar Bogovič vodita srečanja za starše v RO z namenom podpore, svetovanja in spodbujanje pozitivne komunikacije med starši. Načrtujeva 6 torkovih srečanj, kjer si bodo starši lahko izmenjali svoje izkušnje ter doživljanja, spregovorili o svojih skrbeh in tudi o svojih vzgojnih dosežkih… Na srečanja bomo povabili tudi strokovne sodelavce, ki delajo v vrtcu ( logopedinjo, fizioterapevtke), ki bodo na dveh srečanjih staršem ponudile številne praktične nasvete z njihovega specialističnega področja. V času srečanj bo organizirano varstvo.

Datumi srečanj:

10. 10. 2023

7. 11. 2023

7. 12. 2023

5. 3. 2024

16. 4. 2024

4. 6. 2024

OKVIRNI CELODNEVNI PROGRAM 

 • 6.30 – 8.20 prihod otrok v igralnico in igra v manjših skupinah, individualne zaposlitve, jutranja telovadba
 • 8. 30 zajtrk in nega s poudarkom na samostojnosti pri pripravi miz, skrbi za osebno higieno in hranjenju.
 • 9. 10 vodene individualne dejavnosti, prilagojene posameznemu otroku glede na njegov individualiziran program ali igra po želji otrok.
 • 10. 10 skupinske dejavnosti s katerimi spoznavamo različne vsebine navedene v letnem delovnem načrtu z upoštevanjem individualnih sposobnosti otrok (glasbeno ritmične dejavnosti, gibalno športne dejavnosti, likovne in umetniške dejavnosti, učni sprehodi, razvijanje komunikacije prek slikanic, iger z lutkami…).
 • 11. 40 kosilo in nega s poudarkom na samostojnosti.
 • 12. 30 počitek oziroma umirjene dejavnosti.
 • 14. 00 malica, individualne dejavnosti in igra v manjših skupinah.
 • 14. 30 Aktivnosti po želji otrok in priprava na odhod domov.

 

Prehrana

V vrtcu dnevno zagotavljamo 3 obroke hrane; zajtrk in popoldansko malico pripravi kuharica v šolski kuhinji, vrtčevska kosila nam pripeljejo.

V kolikor otrok zaradi zdravstvenih težav potrebuje posebno prehrano, to poskušamo omogočiti v skladu z našimi zmožnostmi. Za dietno prehrano potrebujemo zdravniško potrdilo.

 

NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA VKLJUČEVANJE VRTCA V OKOLJE 

Mesec

Načrtovane aktivnosti

September

·      Pohod (20.9.)

·      Hipoterapija (1x mesečno skozi celo leto, vsak 3. petek v mesecu)

·      Projekt Mladi športnik (enkrat tedensko skozi celo leto)

·      Ogled bližnje okolice vrtca

·      Obisk inštituta Jožef Štefan- delavnice

Oktober

·      Teden otroka (2. – 8. 10.)

·      Učna pot Blata Mlake (6. 10)

·      Obisk opere (12. 10.)

·      Jesensko ustvarjanje

·      Narava v jeseni

November

·      Tradicionalni slovenski zajtrk (17. 11.)

·      Prednovoletne delavnice (21. 11.)

·      Kamišibaj

December

·      Okraševanje igralnice, izdelava okraskov

·      Udeležba na prednovoletnih aktivnostih, decembrska druženja

·      Prednovoletni kino

·      Praznovanje prihoda treh dobrih mož (Miklavž, Božiček, Dedek mraz)

·      Novoletna proslava  (22. 12.)

Januar

·      Zimski športi (15. 1.)

·      Planetarij

·      Obisk knjižnice Domžale

Februar

·      Obeležje kulturnega praznika (7. 2.)

·      Pustno rajanje (13.2.)

Marec

·      Gregorjevo – obeležitev praznika

·      Medrazredne igre (21. 3.)

·      Pohod v okolici vrtca

·      Sajenje semen za sadike

April

·      Atletsko tekmovanje (9. 4.)

·      Naravoslovni dan: narava spomladi

·      Obisk Ljubljanskega Gradu in Muzeja Lutk (17. 4.)

·      Arboretum Volčji Potok (26.4)

Maj

·      Živimo zdravo v sožitju z naravo (14. 5. 2023)

·      Obisk kmetije (naknadno)

·      Za vlakom v Kamnik (naknadno)

Junij

·      Zaključno tekmovanje Mladi športnik

·      Ogled valete (15. 6.)

·      Vodne igre (21.6)

·      Prireditev ob zaključku šolskega leta (24. 6.)

Julij

·      Sprehodi po bližnji okolici

·      Igra na šolskem igrišču in v atriju

Avgust

·      Sprehodi po bližnji okolici

·      Igra na šolskem igrišču in v atriju

Strokovni delavci vrtca

Svetovalna služba

Svetovalna služba se vključuje v življenje vrtca in redno sodeluje z vzgojiteljico ter drugimi strokovnimi delavci, ki otroka obravnavajo.

Delo svetovalne službe je namenjeno otrokom:

 • spremlja otrokov razvoj in pomaga pri pripravi ter evalvaciji individualiziranega programa,
 • pomaga pri uvajanju otroka, ki prvič pride v vrtec,
 • po potrebi testira otrokove sposobnosti,
 • se vključuje v delo v skupini.

Delo svetovalne službe je namenjeno tudi staršem oz. rejnikom:

 • posvetovanje ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo, selitev, smrt, druge stiske),
 • svetovanje ob različnih vzgojnih težavah,
 • pomoč pri sprejemanju otrokove drugačnosti.

Po potrebi in s soglasjem staršev oz. rejnikov se povezuje tudi z zunanjimi institucijami.

Sodelovanje s svetovalno službo poteka na osnovi prostovoljnosti, skupnega dogovora, zaupnosti podatkov in v dobrobit otroka.

Fizioterapevtki

Vrtec v sodelovanju z ZD Domžale omogoča fizioterapevtsko obravnavo. Oceni se otrokov razvoj, nato pa se načrtuje in izvaja razvojno nevrološka obravnava.

Logopedinja

V vrtcu skrbi za pomoč otrokom na področju govorno-jezikovne komunikacije, ki je bolj uspešna, če pri učenju sodelujejo še starši. Organizira in vodi logopedsko terapijo za otroke in svetuje staršem.

 

Sodelovanje s starši

Vrtec in otrokova družina se dopolnjujeta pri negi, vzgoji in predšolskemu izobraževanju. Poteka na ravni medsebojne podpore in bogatitve v smeri uspešnega razvoja otroka, gradnji toplega človeškega odnosa, iskrene komunikacije in zaupanja.

Soodločanje staršev je mogoče do meja strokovnosti, ki so domena strokovnega osebja in drugih strokovnjakov s področja predšolske vzgoje otrok  posebnimi potrebami.

Pravice staršev in otrok, določene v mednarodnih dokumentih, ustavi in zakonih.

 Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oziroma njihovi zakoniti zastopniki (v nadaljnjem besedilu starši).

 Otrokom vključenim v javne vrtce, zagotavlja država možnost za optimalni razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo, itd. Optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na določenem področju. Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost, ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje. Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni.

 Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke (kurikulum), do obveščenosti o življenju in delu vrtca in pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov.

Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in skupini, kar jim mora vrtec formalno omogočiti. Pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomijo vrtca.

 Ob vstopu otroka v vrtec lahko ta staršem omogoči postopno uvajanje otroka v vrtec tako, da smejo biti z njim v skupini v obdobju, dokler se otrok ne navadi na novo okolje.

Dolžnosti staršev, rejnikov

 • Otroka ob prihodu in odhodu spremljajo starši oz. rejniki ali oseba starejša od 10 let, ki jo starši ali rejniki pisno pooblastijo. Otroka izročijo vzgojiteljici, pomočnici vzgojiteljice ali dežurnemu varuhu.
 • V vrtec se pripelje le zdravega otroka. V primeru, ko otrok zboli v vrtcu, naj starši oz. rejniki čim prej pridejo ponj, za kar bo otrok zelo hvaležen.
 • Prijavite izostanek otroka do 8.00 na telefonsko številko 01 7225 260 ali na mobilni telefon vrtca 051 273 533, lahko pa tudi na elektronski naslov vzgojiteljice. 
 • V primeru otroških nalezljivih bolezni takoj obvestite osebje v vrtcu.
 • Otroci naj bodo obuti in oblečeni primerno vremenskim razmeram in dejavnostim na prostem.
 • Starši oz. rejniki morajo poskrbeti, da otroci ne prinašajo v vrtec nevarnih ali dragih predmetov ali igrač. Otrok sme po dogovoru v skupino prinašati svoje igrače, vendar vrtec ne more sprejeti odgovornosti za poškodovanje ali izgubo igrače.
 • Vzgojiteljico je potrebno obvestiti o morebitnem posebnem zdravstvenem stanju otroka (npr. diete, alergije, operacije, dolgotrajno zdravljenje…).
 • Starši oz. rejniki naj upoštevajo navodila svetovalne službe oz. vzgojiteljice za zdrav otrokov razvoj.
 • Starši oz. rejniki morajo redno plačevati stroške programa na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih.
 • Ob sprejemu otroka v vrtec morajo starši oz. rejniki predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
 • Vloge za znižano plačilo vrtca starši oz. zakoniti zastopniki vlagate na pristojnem Centru za socialno delo.

 Uvajanje otroka v vrtec

 Ko otrok prvič stopi v vrtec je to zanj velik dogodek. Iz njemu dobro znanega in varnega domačega okolja z vsemi znanimi obrazi, se bo znašel v drugem okolju, obkrožen z novimi, neznanimi ljudmi. Na to se je potrebno temeljito pripraviti in predvideti možne neprijetnosti in težave, ki lahko nastanejo iz različnih vzrokov. Tako pripravljeni bomo lažje razumeli otrokovo spremenjeno vedenje in reševali zagate.

Začetne težave bodo ob postopnem uvajanju kmalu minile. Otrok bo rad hodil v vrtec, rad bo imel svojo vzgojiteljico in vrstnike.

Čeprav je otroku v vrtcu lepo in se bo veliko novega naučil, vrtec ne more v celoti nadomestiti topline in skrbi, ki ju je deležen v družini.

 Vstop v vrtec je pomemben dogodek v življenju otroka in staršev. Z medsebojnim sodelovanjem lahko ta dogodek naredimo prijetnejši. Zaupanje staršev v naše delo se prenaša tudi na otroka.

 Možnosti za sodelovanje

 

 • Roditeljski sestanki (3× letno) so informacijski: načrtovanje, spremljanje in evalvacija dela v vrtcu, predavanja za starše in podobno.
 • Glede na želje in potrebe bodo organizirani vodeni roditeljski sestanki na določeno aktualno temo ali ustvarjalna srečanja z otroki.
 • Govorilne ure so namenjene poglobljenemu pogovoru o otroku. Na pogovor se lahko oglasite vsak zadnji ponedeljek v mesecu od 13.00 do 15.00 ure. Zaželena je predhodna najava. Če se želite o vašem otroku pogovoriti izven zastavljenega termina, se o tem dogovorite z vzgojiteljico.
 • Neformalni pogovori ob prihodu in odhodu otroka omogočajo izmenjavo informacij glede otrokovega dnevnega funkcioniranja.
 • S starši redno komuniciramo tudi preko elektronske pošte.
 • Oglasna deska je namenjena sprotnemu obveščanju staršev o neposrednem delu skupine, planiranih dejavnostih, zanimivim člankom, obvestilom, opozorilom, fotografijam in podobno.
 • Predstavniki staršev sodelujejo v svetu staršev, ki predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih in vzgojni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnim delom, voli predstavnika v svet šole, opravlja druge naloge v skladu z zakoni in predpisi.
 • Skupina za starše: Starši se lahko vključijo v skupino, ki jo vodita psihologinja in vzgojiteljica z namenom podpore, medsebojnega povezovanja, na skupino pa bomo povabili tudi logopedinjo in fizioterapevtko. Na srečanjih bomo obdelali aktualne teme ter izmenjavali izkušnje.
 • Starši oz. rejniki dajejo predloge k vzgojnemu programu v pisni ali ustni obliki vzgojiteljici, pomočnici vzgojiteljice ali svetovalni službi.
 • 2x bomo izvedi tudi neformalno druženje med družinami v popoldanskem času ob športnih ali drugih dejavnostih z namenom povezovanja, podpore in dobrega počutja.

Sodelovanje z drugimi institucijami

Vrtec sodeluje z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje ter Zavodom republike Slovenije za šolstvo. Finančne in organizacijske dejavnosti rešuje v sodelovanju z občinami Domžale, Lukovica, Moravče, Trzin in Mengeš.

Sodelujemo z razvojno ambulanto ZD Domžale, ki je hkrati tudi center za zgodnjo obravnavo otrok, v  socialnih stiskah in drugih težavah se obrnemo na Center za socialno delo v Domžalah. Prav tako pogosto sodelujemo s Centrom za avtizem. Po potrebi se povežemo tudi z drugimi zdravstvenimi ali svetovalnimi ustanovami, kjer je otrok v obravnavi.

Vključujemo se v različne prireditve, ki so organizirane v okviru društev in organizacij (Dom kulture Franca Bernika, ogled predstav na drugih šolah in v vrtcih, KD Groblje,…).

Z drugimi strokovnimi institucijami sodelujemo s soglasjem staršev oz. rejnikov.

Prehrana

Prehrana

Zaposleni

Najem prostorov

Koledar

Šolska svetovalna in strokovna služba

ŠOLSKI KOLEDAR

PRAZNIKI, POČITNICE, PROSTI DNEVI TER DRUGI POMEMBNI DATUMI V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

Datum

 

Aktivnosti

1. september

pouk

začetek pouka

 30. okt. – 3. nov.

počitnice

jesenske počitnice

31. oktober

praznik

dan reformacije

1. november

praznik

dan spomina na mrtve

17. november

pouk

tradicionalni slovenski zajtrk

22. december

pouk

pouk in proslava pred dnevom samostojnosti in  enotnosti

25. december

praznik

božič

26. december

praznik

dan samostojnosti in enotnosti

25. dec. – 2. jan.

počitnice

novoletne počitnice

1.    in  2.  januar

praznik

novo leto

31. januar

pouk

zaključek I. ocenjevalnega obdobja

8. februar

praznik

Prešernov dan, slovenski kulturni praznik

19. – 23. februar

počitnice

zimske počitnice

16. in 17. februar

pouk

informativna dneva za vpis v srednje šole

1. april

praznik

velikonočni ponedeljek

27. april

praznik

dan upora proti okupatorju

29. apr. – 2. maj

počitnice

prvomajske počitnice

1. in 2. maj

praznik

praznik dela

3. maj

počitnice

pouka prost dan

14. junij

pouk

zaključek pouka za 9. razred, razdelitev spričeval in obvestil

24. junij

pouk

pouk in proslava pred dnevom državnosti, zaključek pouka za 1. – 8. razrede, razdelitev spričeval in obvestil

25. junij

praznik

dan državnosti

26. junij – 31. avgust

počitnice

poletne počitnice

Dostopnost